ធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មាន ត្រូវតែស្អាតស្អំជានិច្ច! មិនត្រូវខ្លាច ក្នុងការនិយាយអ្វី ដែរជាការពិត ដើម្បីលាតត្រដាងអោយប្រជាជនបានដឹង! នេះជាអ្វីដែរខ្ញុំត្រូវធ្វើ!

តោះមកស្តាប់លោក ឈាង ឆុំ ធ្វើការបកស្រាយ ជនសង្ស័យឈ្មោះ ជា វីរះ

លោក ឈាង ឆុំសូមធ្វើការបកស្រាយអំពីការចុះផ្សាយថារូបខ្ញុំជាជនបោកប្រាស់ ដែលលោកជា វីរៈបានប្តឹងរូបលោកទៅតុលាកាល។ 
សូមស្តាប់ការបកស្រាយដូចខាងក្រោម

#សូមបងប្អូនជួយshareអោយដល់ជនសង្សយ័ឈ្មោះ ជា. វីរះផង#ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ឈាង ឆុំសូមធ្វើការបកស្រាយអំពីការចុះផ្សាយថារូបខ្ញុំជាជនបោកប្រាស់សូមបកស្រាយដូចខាងក្រោម

Posted by គតិជាតិខែ្មរ on Tuesday, February 12, 2019